m.mostaghni@gmail.com 09179105211
صفحه اصلی / گزینه 2 سال تحصیلی 95-94

گزینه 2 سال تحصیلی 95-94

 

سوالات فیزیک و شیمی گزینه 2 بسیا بسیار سطح خوبی رو دارا می باشد.

1.آزمون 24 مهر تجربی

2.آزمون 6 آذر تجربی 94

3.آزمون 27 آذر تجربی 94

4.آزمون 25 دی 94

5.آزمون 23 بهمن 94

6.آزمون 21 اسفند 94

دیدگاه ها

   مشاوره

مستغنی - برنامه ریز رتبه های تک رقمی کنکور شیراز

   تماس با ما
ایران

استان فارس،

Tel : 09179105211
Mail : m.mostaghni@gmail.com
ساعت تماس:22:30 - 10